Projekt pn. „Poszerzenie możliwości i dostępności do nowoczesnego leczenia kardiologicznego poprzez zakup specjalistycznej aparatury dla SPSK-2 PUM w Szczecinie”


    
                

 

 


PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia oraz wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia.

Beneficjent: 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie

Wartość projektu: 
4 373 000,00 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 
3 709 096,19 zł

Planowany okres realizacji: 
Zrealizowano

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń medycznych z zakresu kardiologii, w tym diagnostyki i leczenia pacjentów z grupy docelowej, tj. osób powyżej 65. roku życia. 

Planowane efekty związane  z realizacją projektu:
- zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej opieki nad pacjentem
- skoordynowanie szybkiego procesu leczenia
- poprawa jakości opieki zdrowotnej nad pacjentem
- zwiększenie liczby wykonywanych usług
- podniesienie standardu świadczonych usług medycznych
- zwiększenie dostępu do usług świadczonych przez SPSK-2.

Projekt przewiduje doposażenie Kliniki Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym, w tym Pracowni Hemodynamiki, w celu zwiększenia liczby wykonywanych procedur z zakresu kardiologii inwazyjnej oraz kompleksowości leczenia kardiologicznego. 

Zgłaszanie nieprawidłowości w związku z realizacją Projektu pn. „Poszerzenie możliwości i dostępności do nowoczesnego leczenia kardiologicznego poprzez zakup specjalistycznej aparatury dla SPSK-2 PUM w Szczecinie”