Praca

2024-07-10

Szczecin, dnia 10.07.2024 r. 

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. 2024r., poz. 799)

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wielkopolskich 72
ogłasza

K O N K U R S   O F E R T
 

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym, postępowanie konkursowe obejmuje lekarza specjalistę (1 stanowisko).

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.09.2024 r. do 30.06.2026 r.

Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą, spełniające warunki określone w art.17 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz lekarze spełniający warunki określone w art.18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. podmioty lecznicze oraz lekarze prowadzący jednoosobowe lub grupowe praktyki zawodowe), legitymujący się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w określonej wyżej dziedzinie medycyny.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym USK-2 w terminie do dnia 15.07.2024 r. do godz. 14:00  

Ofertę wraz z załącznikiem oferent zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym USK-2, od dnia 10.07.2024 r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym USK-2, od dnia 10.07.2024 r.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do siedziby udzielającego zamówienia, najpóźniej w dniu i godzinie wyznaczonych jako termin składania ofert. 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w budynku administracji USK-2 w dniu 16.07.2024 r.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 


Do pobrania:
OFERTA
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
KLAUZULA INFORMACYJNA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2024-07-12

Poniżej do pobrania komunikat dotyczący konkursu na udzielanie świadczeń w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii

komunikat do pobrania

2024-07-15

Szczecin, dnia 15.07.2024 r.

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130.000 złotych netto, który stanowi Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75A/2021

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wielkopolskich.72
ogłasza

K O N K U R S   O F E R T

 

w celu zawarcia umowy na pełnienie obowiązków kierowcy.

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01.08.2024 r. do dnia 31.03.2026 r. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym USK-2 w terminie do dnia 19.07.2024 r. do godz. 14:00.

Ofertę wraz z załącznikami przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez Zamawiającego. 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 22.07.2024 r. w budynku administracji USK-2. 

Zamawiający  zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
 


 


Do pobrania:
OFERTA
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
KLAUZULA INFORMACYJNA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH