Archiwum

ARCHIWUM ZAKŁADOWE USK-2 działa w oparciu o obowiązujące przepisy:

 

 • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 123 poz. 698, ze zm.);
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 217, ze zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167 poz. 1375).

 

Informujemy, że szpitalny system informatyczny zintegrowany jest z platformą P1. W związku z powyższym e-recepty, e-skierowania, wyniki badań laboratoryjnych i diagnostyki rentegenowskiej oraz zdarzenia medyczne wykonane w USK-2 są przekazywane do P1 i mają Państwo do nich dostęp z Internetowego Konta Pacjenta.

 

Wnioskowanie o dokumentację medyczną

Pacjenci szpitala lub osoby przez nich pisemnie upoważnione mają prawo wnioskować o wydanie kopii dokumentacji medycznej. Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej może być złożony w każdej formie, w tym w formie pisemnej. W celu ułatwienia wnioskowania Pacjentom oraz innym osobom upoważnionym, opracowany został wzór wniosku, który  można złożyć w siedzibie szpitala w budynku administracji (bud. K, piętro I, pok. 103)

 • listownie na adres USK-2, z dopiskiem “Archiwum”
  Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
  al. Powstańców Wielkopolskich 72
  70-111 Szczecin

   
 • drogą elektroniczną na adres: archiwum@usk2.szczecin.pl
   
 • faksem na nr 91 466 10 15.

Informacji dotyczącej dokumentacji medycznej można zasięgnąć pod nr. telefonu: 91 48 38 635 

 

Do pobrania: